TÜRKÇÜ TURANCI HAREKETTEKİ SAPMALARA DİKKAT
  • Reklam
Prof. Dr. Nurullah Çetin

Prof. Dr. Nurullah Çetin

Prof. Dr. Nurullah Çetin

TÜRKÇÜ TURANCI HAREKETTEKİ SAPMALARA DİKKAT

05 Ocak 2018 - 23:57

Bugün Türkiye’de hızla yayılan ve gittikçe çoğalan Türkçü Turancı gençlerin benimsediği Türkçü Turancılık düşüncesi, tek yerli, millî, istiklalci ve gerçekçi düşüncedir. Bütün Dünya Türklerinin birlik ve dirlik yolu budur. Hayata geçirilebilecek en gerçekçi birlik projesi de budur. Bunun dışındaki bütün ideolojiler ve uluslararası siyasi birlik projeleri bizim değil; bize dayatılandır.

Ancak Türk düşmanları tarih boyunca olduğu gibi bugün de en çok Türkçülük Turancılık düşüncesine düşmandırlar. Emperyalist odaklar, diğer siyasi, kültürel, felsefî ve dinî yapılar kendi tasarım ve üretimleri olduğu için onlarla değil de kendi iradeleri ve kontrolleri dışında ortaya çıkan yerli, milliyetçi, istiklalci, Turancı iradeyle uğraşırlar. Uyguladıkları yöntem de şudur: Türkçü Turancı düşünceyi içten bozmaya ve temsil makamını itibarsızlaştırmaya çalışmak. Açalım:

1.Temsil makamını itibarsızlaştırmaya çalışmaları şöyle oluyor: Adında Turancı Türkçü kelimelerin yer aldığı ya da almadığı bir sürü küçük dernek, parti, platform, dergi gibi yapılar üretiyorlar. Bu yapılar baştan bilerek ölü doğduruluyor. Bunların başına ya İsraillilerin Türkiye’deki akrabaları getiriliyor ya da yeteneksiz, bilgisiz, donanımsız, ehliyet ve liyakatı olmayan salt hevesli, beyni yerine yumruğu havada bazı zayıf ve çapsız kişileri koyuyorlar. Böylelikle alan kapatarak Türkçü Turancı düşünceyi kamuoyunda itibarsız kılmaya çalışıyorlar. Maalesef bugün Türkiye’de bu yöntem büyük ölçüde başarılmış gibidir. Bugün Türkçü Turancı düşüncenin Türkiye’nin en büyük entelektüellerinin, en önemli bilim, fikir, sanat adamlarının temsil ettiği ciddi bir düşünce ve siyaset hareketi olması gerekirken, Türkiye’nin en büyük partisinin Turancı Parti olması gerekirken maalesef alan kapatıldığı için bu görülmemektedir. Birçok Türkçü Turancı parti ve dernek kurulmasına rağmen, haklı olarak ciddi Türkçü Turancı fikir adamları buralara itibar etmemektedirler.

2.Türkçü Turancı düşünceyi içten bozmaya çalışmak: Türkçü Turancı görünüp, hareketin karar mekanizmalarını ele geçirerek Türkçülüğü ırkçılığa dönüştürmeye, Turancılığı da hayalci, ütopik bir macera projesi olarak sunmaya çalışıyorlar. Bu konuda yaygın bir propaganda var.

Türkçülük Turancılık düşüncesinin Türkiye’de ilk kuramcısı, ilkelerini, felsefesini ve sistemini yapan kişi Ziya Gökalp’tır. Ona göre Türkçülük: “Türk milletini yükseltmektir.” Burada 2 kavram var: 1.Türk, 2.Yükseltmek. Açalım:

Ziya Gökalp, Türk milletini şöyle tarif eder: “Millet ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyasî, ne de iradî bir zümre değildir. Millet lisanca, dince, ahlakça ve bediiyatça (sanat, kültür) müşterek olan yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan (oluşan) bir zümredir. Türk köylüsü onu “dili dilime uyan, dini dinime uyan” diyerek tarif eder.(….) İnsan için maneviyat, maddiyattan mukaddemdir (önde gelir). Bu itibarla milliyette şecere (ırk) aranmaz. Yalnız terbiyenin ve mefkûrenin (ülkünün) millî olması aranır. Normal bir insan hangi milletin terbiyesini almışsa ancak onun mefkûresine çalışabilir.” (Türkçülüğün Esasları, s.22)

Demek ki Türk milleti dili, dini, ahlakı, sanatı, kültürü, örfü, geleneği, ülküsü ortak olan, aynı eğitimi almış topluluk demektir. Türk milleti olabilmesi için eğitim, kültür ve ülkü birliği olması, ortak sosyolojik, hukuki, kültürel ve siyasi değerlerde birleşmesi yeterlidir. Türkçülük de buna bağlı olarak Türklerin dinini, dilini, kültürünü, sanatını, maddi ve manevi, millî ve dinî bütün değer, sembol, kurum ve kutsallarını korumak ve yükseltmek demektir. Tabii olarak İslam’ı korumak ve yükseltmek de bunun içine girer.

Ancak bugün Türkçü Turancı geçinen bazı dernekler, partiler, gruplar, dergiler ve kişiler Türklüğü “İslamsız Türk ırkı”na indirgemişlerdir. Bütün dinlere değil, sadece İslam’a düşmanlık yapmaktadırlar. Müslüman Türkler yerine Hristiyan, Yahudi ve Gök Tanrıcı Türkleri kardeş olarak görme eğilimi daha baskındır. Ayrıca “Türk milleti” kavramını sadece biyolojik, fizyolojik özelliklere yani kan bağına, ırka bağlamaktadırlar. Dolayısıyla bu, Türkçülük düşüncesinde büyük bir sapmadır. İslam düşmanlığına dayalı bir Türkçülük gâvur projesidir, Türkler buna karşı uyanık olmalıdır. Zira Turan Türk birliğini engellemenin tek yolu, İslamsız; hatta İslam düşmanı bir Türkçü Turancı düşünceyi öne çıkarmaktır. Çok büyük çoğunluk olan Müslüman Türkler bundan ürkeceği için Türk billiği havada kalacak, gâvur da şeytanî tezgâhının keyfini çıkaracaktır.

Türkçülüğün Esasları’nı yazan Ziya Gökalp’ı iyi okumak lazım. O, “ırk, atlarda aranır, millette ise kültür, dil, din, ahlak, eğitim, sanat, ülkü birliği aranır” der. Doğru Türk tanımı da budur. Türk doğulur da olunur da. İnsanlar doğuştan, ırki olarak Türk olduğu gibi; sonradan kendi isteğiyle de Türk olabilir, Türk kimliğini üst kimlik olarak benimseyebilir. Kürt, Arap, Çerkez, Gürcü, İngiliz, Alman gibi kavmî aidiyeti ne olursa olsun sonradan Türkçeyi, Türk kültürünü, Türk kimliğini, Türk ülküsünü benimsemiş insan Türk’tür. Etnik kökeni ne olursa olsun, “ben Türk milletindenim” diyen herkes Türk’tür. Onun kanına, ırkına, kökenine, kavmine bakılmaz. Kavmiyetçilik ilkel, milliyetçilik ise modern bir fikirdir. Türkçü Turancılar esas olarak kavmiyetçi değil milliyetçidir. “Ne mutlu Türküm diyene!” uranı, Türk tanımını veciz olarak ortaya koyar.

Irkçı Türkçülüğü Türkçülük Turancılık olarak dayatanlar, bu düşüncenin güya teorisyenliğini, başçılığını yapanlar büyük çoğunluğu ile Türk değil, İsraillilerin Türkiye’deki akrabalarıdır. Veya safçasına onlara inanan Türklerdir. Mesela benim yakinen tanıdığım bir kişi var. Hâlâ yaşıyor. Emekli bir profesör ve güya milliyetçiliğin teorisyeni kesilir. Bu kişi, konuşmalarında önce doğrudan İslam’a saldırır, sonra İsrailli ve Amerikalı Yahudi profesörleri över, onlardan bol bol çeviri alıntılar yapar. Türk gençleri bu gibi kişilere karşı uyanık olsunlar.

Biz ırkçı değil, milliyetçi Türkçü Turancıyız. Biz Müslümanız, İslam’dan bir şikâyetimiz yok. Bizim şikâyetimiz İslam’ı temsil etmek üzere gâvurun piyasaya sürdüğü üretilmiş cemaat, tarikat, siyasi ümmetçi yapılardır. Bunların İslam dışı uygulamalarını sonuna kadar eleştirelim, ama bunlar yüzünden İslam’a düşman olmayalım. Biz Türkçü Turancılar, Dede Korkut’un arı iman, arı Müslümanlık dediği Maturidi yorumu ve Yesevi uygulamasına bağlı Kur’an ve Hz. Muhammed merkezli indirilmiş saf İslam’a bağlıyız. Türklerin yüzde doksan bilmem kaçı Müslümandır. Bu durum Müslüman olmayan Türklere düşman olmamız ya da onları dışlamamız anlamına gelmez. Onlar ırk kardeşimiz, Müslümanlar da din kardeşimizdir. Turan Türk Birliğinde her Türk, kendi dinini istediği gibi yaşama özgürlüğüne sahiptir. Ancak unutmayalım ki Dünya Turan Türk Birliği sağlanacaksa, çok çok büyük kısmı Müslüman olan Türkler reddedilerek, İslam düşmanlığı yapılarak, üç beş kişilik Gök Tengricilik bağlılarıyla kurulacak değildir.

Türkçülük Turancılık düşüncesinin Türkiye’deki babası olan Ziya Gökalp ırkçı değil milliyetçi idi. Ona göre  ırkî Türkçülük, insanları kan bağına göre tasnif eden ve milletleştiren bir anlayıştır. Yani, aynı etnik kökenden gelen ırkı esas alan bir yapı. Aynı ırka mensup olan insanların toplaştığı, bir araya geldiği hukukî ve siyasî bir zümreye Türk milleti diyenler var. Bu ırka mensup olmayanları da bunun dışında bırakıyorlar.

Irkî Türkçülere göre millet ırk demektir. Avrupalılar insanları da kafa ve saç şekilleriyle, göz renklerine göre ırklara ayırmışlar. Fakat ırkların toplumsal özellikler üzerinde bir etkisi olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla milleti ırkla tanımlamak doğru değildir.

Gökalp, bunu kabul etmiyor ve böyle bir Türkçülüğü benimsemiyor. Diyor ki, bu ırk dediğimiz şey insanlarda değil, hayvanlarda aranır. Hayvanlarda cins aranır. Mesela Arap atı, İngiliz atı, Macar atı gibi saf ırktan olan hayvanların önemli olduğu, normatif anlamda değerli olduğu gibi. Oysa insanlar en eski cemia yani kavmî dönemde savaşlar veya değişik sebeplerden dolayı karışıp bir araya geldiler. Dolayısıyla saf ırk çok az kalmıştır. O yüzden Irkî Türkçülüğü benimsemiyor.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar